2015 වසරේ චීනයේ දී පැවැත් වූ සත් සාමාජික රගර් තරඟාවලිය

 

2015 වසරේ චීනයේ දී පැවැත් වූ සත් සාමාජික රගර් තරඟාවලිය සදහා ක්‍රීඩා වෛද්‍ය ආයතනයේ ඉරේෂා කුමාරි මෙනවිය රාජකාරී කටයුතු වල නිරත වූ ආකාරය වේ.