2015 දෙසැම්බර් මස දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගනයේ දී පැවැත්වූ 41 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ ක්‍රීඩා වෛද්‍ය ආයතනයේ සහභාගීත්වය.

   

 

 

 

2015 දෙසැම්බර් මස දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගනයේ දී පැවැත්වූ 41 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ ක්‍රීඩා වෛද්‍ය ආයතනයේ සහභාගීත්වය.

2015 වසරේ චීනයේ දී පැවැත් වූ සත් සාමාජික රගර් තරඟාවලිය

2015 වසරේ චීනයේ දී පැවැත් වූ සත් සාමාජික රගර් තරඟාවලිය සදහා ක්‍රීඩා වෛද්‍ය ආයතනයේ ඉරේෂා කුමාරි මෙනවිය රාජකාරී කටයුතු වල නිරත වූ ආකාරය වේ.

 

2015 වර්ෂයේ පැවැත් වූ 18 වන අසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරිමි වොලිබෝල් තරගාවලිය

2015 වර්ෂයේ පැවැත් වූ 18 වන අසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරිමි වොලිබෝල් තරගාවලිය

සදහා ක්‍රීඩා වෛද්‍ය ආයතනය නියෝජනය කරමින් සම්භාහන කටයුතු සදහා  සහභාගී විය.